APTIV (formerly Delphi)15324982

15324982

$0.79

12015792

12015792

$1.54

12162193

12162193

$4.62

02962793

02962793

$1.67

02962965

02962965

$1.23

02965019

02965019

$0.44

02965114

02965114

$1.76

02965478

02965478

$1.23

02973172

02973172

$1.36

02973422

02973422

$1.76

02973778

02973778

$0.92

02973781

02973781

$0.75

02977042

02977042

$1.98

02977044

02977044

$1.54

02977047

02977047

$1.76

02977048

02977048

$0.97

02977253

02977253

$1.32

02977373

02977373

$1.65

02984528

02984528

$1.65

02984883

02984883

$1.65

02984896

02984896

$1.65

03138080

03138080

$5.74

06288186

06288186

$5.68